Klachtenregeling

Als een cursist een klacht heeft over een docent of een bepaald cursusonderdeel zal hij of zij in eerste instantie zelf in overleg treden met de betreffende docent. Wanneer een cursist in het persoonlijk overleg met de docent niet tot een oplossing komt, neemt de cursist via het klachtenformulier contact op met het bestuur.

Procedure

Het bestuur zal zich zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes weken, op de klacht beraden. Zo nodig wijst het bestuur twee van haar leden aan om partijen te horen en tussen hen te bemiddelen.

Klachten met betrekking tot de onderwijsinhoud of beoordeling worden eerst besproken in de docentenvergadering alvorens te worden voorgelegd aan het bestuur. Zo nodig wijst het bestuur twee van haar leden aan om partijen te horen en tussen hen te bemiddelen.

Van de met partijen gevoerde gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan de betrokkenen wordt voorgelegd. Vervolgens worden de verslagen, voorzien van commentaar (instemmend, aanvullend, afkeurend), in het bestuur besproken.
Daarna komt het bestuur tot een bindend oordeel of advies over de kwestie.
Tegen dit oordeel of advies kan/kunnen zowel de indiener als de aangeklaagde(n) binnen zes weken in beroep gaan bij een onafhankelijke commissie van beroep. Het oordeel van deze commissie is bindend.
In de commissie van beroep hebben zitting: prof. dr. L.J. Koffeman mw. dr. A.M. Lanser-van der Velde

Alle stukken die betrekking hebben op de kwestie worden zeven jaar door de secretaris van het bestuur in een gesloten archief bewaard en vervolgens vernietigd. De stukken worden bewaard als referentiemateriaal in volgende kwesties van gelijke aard.

Er zijn verschillende soorten klachten denkbaar:
a. Klachten over een gevolgde procedure met betrekking tot toelating en curriculum.
b. Klachten over administratieve en facilitaire aspecten
c. Klachten over de bejegening door een docent of medecursist. Docenten zijn gehouden aan de beroepscode van hun eigen beroepsgroep (docent, pastor, geestelijk verzorger, supervisor).
d. Klachten over de beoordeling, in het bijzonder met betrekking tot het al dan niet verstrekken van het certificaat.

Data opleiding 2022-2024 bekend

Aanmelden voor de opleiding 2022/2024.

Ondanks alles wat er door de corona pandemie niet mogelijk was, is er achter de schermen hard gewerkt door de docenten bij het ‘Centrum voor Bibliodrama’. Met veel enthousiasme is het programma opgezet en zijn de data gekozen voor al weer de 5e opleiding tot ‘professioneel begeleider bibliodrama’.

Vrijdag en zaterdag 30 sept/1 okt 2022
Vrijdag en zaterdag 2/3 december 2022
Vrijdag en zaterdag 27/28 jan 2023
Vrijdag en zaterdag 24/25 maart 2023
Vrijdag en zaterdag 2/3 juni 2023
Vrijdag en zaterdag 6/7 oktober 2023
Vrijdag 1 december 2023
Vrijdag 2 februari 2024
Vrijdag 19 april 2024

Heb je zin om mee te doen? Aanmelden kan vanaf nu!
Het lijkt misschien nog ver weg maar de ervaring leert dat de opleiding vrij snel vult omdat er met een relatief kleine groep gewerkt wordt; maximaal 12 personen.

Lijkt het je leuk, mooi of waardevol om mee te doen, zie je nieuwe kansen voor ontmoeting en verdieping na corona? Klik dan even hier om naar de toelatingsvoorwaarden te kijken en meld je aan.

Wil je meer weten dan je op de website kunt vinden? Of wil je alvast een intakegesprek om te kijken of de opleiding iets voor je is?
Stuur dan een bericht naar info@centrumvoorbibliodrama.nl

Opleiding volgen?

Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.