Klachtenregeling

Als een cursist een klacht heeft over een docent of een bepaald cursusonderdeel zal hij of zij in eerste instantie zelf in overleg treden met de betreffende docent. Wanneer een cursist in het persoonlijk overleg met de docent niet tot een oplossing komt, neemt de cursist via het klachtenformulier contact op met het bestuur.

Procedure

Het bestuur zal zich zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes weken, op de klacht beraden. Zo nodig wijst het bestuur twee van haar leden aan om partijen te horen en tussen hen te bemiddelen.

Klachten met betrekking tot de onderwijsinhoud of beoordeling worden eerst besproken in de docentenvergadering alvorens te worden voorgelegd aan het bestuur. Zo nodig wijst het bestuur twee van haar leden aan om partijen te horen en tussen hen te bemiddelen.

Van de met partijen gevoerde gesprekken wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan de betrokkenen wordt voorgelegd. Vervolgens worden de verslagen, voorzien van commentaar (instemmend, aanvullend, afkeurend), in het bestuur besproken.
Daarna komt het bestuur tot een bindend oordeel of advies over de kwestie.
Tegen dit oordeel of advies kan/kunnen zowel de indiener als de aangeklaagde(n) binnen zes weken in beroep gaan bij een onafhankelijke commissie van beroep. Het oordeel van deze commissie is bindend.
In de commissie van beroep hebben zitting: prof. dr. L.J. Koffeman mw. dr. A.M. Lanser-van der Velde

Alle stukken die betrekking hebben op de kwestie worden zeven jaar door de secretaris van het bestuur in een gesloten archief bewaard en vervolgens vernietigd. De stukken worden bewaard als referentiemateriaal in volgende kwesties van gelijke aard.

Er zijn verschillende soorten klachten denkbaar:
a. Klachten over een gevolgde procedure met betrekking tot toelating en curriculum.
b. Klachten over administratieve en facilitaire aspecten
c. Klachten over de bejegening door een docent of medecursist. Docenten zijn gehouden aan de beroepscode van hun eigen beroepsgroep (docent, pastor, geestelijk verzorger, supervisor).
d. Klachten over de beoordeling, in het bijzonder met betrekking tot het al dan niet verstrekken van het certificaat.

Start nieuwe opleiding Professioneel begeleider Bibliodrama

  • Krijg je door verhalen van anderen of door informatie en foto’s van deze website zin om de opleiding te volgen?
  • Zoek je een laagdrempelige manier om mentaal én fysiek met Bijbelverhalen aan de gang te gaan en waarbij ook een eenvoudig gebaar al een verhaal kan zijn??
  • Of ben je aan het kijken hoe je op een ontspannen en soms speelse manier, mensen kunt samenbrengen om te verdiepen en de verbinding te leggen met de Bijbelverhalen en het dagelijks leven? In een groep van alle leeftijden of juist met focus op een bepaalde leeftijdsgroep.
  • Vind je het waardevol en mooi om levensverhalen van mensen te koppelen aan Bijbelverhalen en de diversiteit van ideeën en meningen en ervaringen samen te brengen zonder oordeel.

Dan ben je hier op je juiste plek om praktisch en theoretisch geschoold te worden, en te oefenen en ervaren wat bibliodrama met mensen – en dus ook met jou – kan doen.
In september/oktober 2022 start de volgende cursus, wees er op tijd bij als je belangstelling hebt. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

Wil je meer weten dan je op de website kunt vinden? Of wil je alvast een intakegesprek om te kijken of de opleiding iets voor je is?
Stuur dan een bericht naar info@centrumvoorbibliodrama.nl

Opleiding volgen?

Of wil je meer weten over de mogelijkheden. Neem contact op.